Transparent World

Transparent World

Regulamin społeczności Firestarters

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Firestarters.pl jest Transparent World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach (16-400) przy ul. Innowacyjnej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729089, NIP: 9512460962, REGON: 380052092, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, e-mail do korespondencji: kontakt@transparentworld.pl.
 2. Regulamin określa warunki korzystania z Firestarters.pl oraz zasady członkostwa w społeczności Firestarters, w szczególności Mint NFT Firestarters, uprawnienia związane z własnością NFT Firestarters, warunki obrotu NFT Firestarters, zakres usług świadczonych przez Administratora i zakres jego odpowiedzialności.
 3. Treść Regulaminu znajduje się pod adresem: http://firestarters.pl/regulamin. Na żądanie zainteresowanej osoby, treść Regulaminu zostanie jej udostępniana na wskazany przez nią adres e-mail, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 4. Korzystanie przez członków społeczności Firestarters z dodatkowych benefitów może zostać uregulowane odrębnymi regulaminami, o czym Administrator poinformuje Użytkowników za pośrednictwem serwera Discord społeczności Firestarters. 
 5. Administrator umożliwia Użytkownikowi kontakt:
  1. pisemnie pod adresem: Transparent World spółka z ograniczoną, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki; 
  2. mailowo pod adresem e-mail: kontakt@transparentworld.pl.
  3. w inny sposób wskazany na stronie http://firestarters.pl/.
 6. Informacje o funkcjonalnościach usług określonych w Regulaminie oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacjach, a także mających znaczenie kompatybilnościach i interoperacyjnościach usług określonych w Regulaminie, o których Administrator wie lub powinien wiedzieć, znajdują się na http://firestarters.pl/.

§ 2. DEFINICJE

 1. Blockchain – umożliwiająca uruchamianie Smart Kontraktów, otwarta i zdecentralizowana baza danych, w której zapisy tworzone są przy pomocy kryptografii i układane w łańcuchu bloków w taki sposób, że każdy dokonany zapis w tej bazie zostaje utrwalony w sposób nieodwracalny i niezmienny.
 2. ETH (skrót od Ether) – macierzysta waluta wirtualna sieci Ethereum.
 3. firestarters.pl – serwis internetowy pod adresem: http://firestarters.pl/.
 4. Klient Akademia.pl – każda osoba posiadająca dostęp do Portalu Akademia.pl.
 5. Kolekcja – stworzona przez Administratora, limitowana liczba Plików Cyfrowych, przeznaczonych do Mintu NFT Firestarters.
 6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Materiały – prezentacje, filmy, nagrania, zdjęcia, artykuły oraz sporządzone w jakiejkolwiek innej formie treści publikowane przez Administratora na firestarters.pl lub w Portalu Akademia.pl.
 8. Mint – czynność polegająca na wygenerowaniu i zapisaniu w Blockchain unikatowego kodu (token ID) połączonego z indywidulanie oznaczonym plikiem cyfrowym, co jest równoznaczne ze stworzeniem NFT.
 9. NFT (eng. Non-Fungible Token) – unikatowy, cyfrowy, zapisany kryptograficznie w Blockchain, certyfikat prawa wyłącznego dysponowania własnością powiązanego z NFT Pliku Cyfrowego.
 10. NFT Firestarters – stanowiąca warunek dostępu do społeczności Firestarters limitowana liczba NFT, stworzona w wyniku Mintu z udostępnionej przez Administratora Kolekcji Plików Cyfrowych. NFT Firestarters stworzone zostały w standardzie ERC721 i mogą być przedmiotem obrotu z użyciem Smart Kontraktu w sieci Ethereum w zamian za kryptowalutę ETH.
 11. Plik Cyfrowy – każda wchodząca w skład Kolekcji grafika zapisana w formacie PNG która w wyniku Mintu zostaje powiązana z tokenem NFT Firestarters poprzez odpowiedni zapis w metadanych.
 12. Portal Akademia.pl – serwis internetowy pod adresem: https://portal.akademia.pl/.
 13. Portfel – współdziałający z Blockchain, kryptograficzny sprzęt lub oprogramowanie, które umożliwia jego posiadaczowi przechowywanie NFT oraz udział w Transakcjach. 
 14. Powiązane Platformy – umożliwiające przeprowadzanie Transakcji NFT platformy sprzedażowe https://opensea.io/ oraz https://looksrare.org/, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę. 
 15. Pierwotny Użytkownik – Klient Akademia.pl, który dodał adres swojego Portfela do utworzonej przez Administratora listy osób uprawnionych do Mintu NFT Firestarters i otrzymał wiadomość e-mail z potwierdzeniem zapisu na tę listę.
 16. Użytkownik – każdorazowy właściciel co najmniej jednego tokenu NFT Firestarters, który zaakceptował Regulamin. Spełnienie wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z uzyskaniem członkostwa w społeczności Firestarters.
 17. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 18. Smart Kontrakt – program komputerowy stworzony w języku programowania Solidity i zapisany w Blockchain, umożliwiający Mint oraz obrót tokenami NFT.
 19. Transakcja – każda dokonana w sieci Ethereum i zapisana w Blockchain, czynność prawna oparta o Smart Kontrakt, skutkująca przeniesieniem własności NFT Firestarters na nabywcę w zamian za ETH.

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Administrator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz.1204 z późn. zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”). 
 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator i w celu korzystania z firestarters.pl oraz realizacji uprawnień wynikających z członkostwa w społeczności Firestarters, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: 
 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
 2. posiadanie Portfela (rekomendowany MetaMask),
 3. posiadanie konta w aplikacji Discord,
 4. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
 5. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
 6. dostęp do Internetu,
 7. posiadanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
 8. możliwość odtwarzania plików wideo.
 1. Usługi określone w Regulaminie są udostępniane w najnowszej wersji, dostępnej w chwili zawarcia umowy i są zgodne z umową przez cały okres ich dostępności dla Użytkownika. Administrator poinformuje o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usług określonych w Regulaminie z umową, a Użytkownik powinien wówczas zainstalować tę aktualizację w rozsądnym terminie, w szczególności w czasie wskazanym przez Administratora. Jakiekolwiek zmiany w Usługach określonych w Regulaminie, inne niż niezbędne do zachowania zgodności z umową Usług określonych w Regulaminie, mogą być wprowadzane w wyjątkowych okolicznościach. Użytkownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o wprowadzanych zmianach. 
 2. Jeżeli Użytkownik nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Administratora zgodnie z ust. 4 powyżej, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności usług określonych w Regulaminie z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  • 1) poinformował Użytkownika o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  • 2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Administratora.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu Firestarters.pl lub świadczeniu usług objętych Regulaminem. Zabronione jest w szczególności korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi)
  • 1) poinformował Użytkownika o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  • 2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Administratora.
 4. Administrator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych usług. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Administrator ma prawo powiadomić o nich Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na Firestarters.pl. 
 5. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 6. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z usług objętych Regulaminem.
 7. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail, zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta.

§ 4. Społeczność Firestarters 

 1. Członkostwo w społeczności Firestarters uprawnia do:
 1. dostępu do wszystkich, tj. istniejących oraz opublikowanych w przyszłości, Materiałów wchodzących w zakres pakietu Firestarters w Portalu Akademia.pl,
 2. dostępu do zamkniętego serwera społeczności Firestarters w aplikacji Discord,
 3. korzystania z benefitów oferowanych przez Administratora, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
 1. Członkostwo w społeczności Firestarters ograniczone jest do maksymalnie 1000 (jednego tysiąca) Użytkowników. Administrator jest uprawniony do zwiększenia limitu członków społeczności w każdym czasie, według własnego uznania, poprzez zmianę treści Regulaminu.
 2. Możliwość korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 powyżej, posiadają wyłącznie Użytkownicy.
 3. Udzielenie dostępu do funkcjonalności firestarters.pl oraz serwera Discord społeczności Firestarters następuje automatycznie po podłączeniu Portfela, w którym zapisany jest NFT Firestarters.
 4. Sposób uzyskania dostępu do Portalu Akademia.pl zostanie wskazany Użytkownikowi przez Administratora poprzez serwer Discord społeczności Firestarters.
 5. Dostawcą zamkniętego serwera Discord dla  społeczności Firestarters jest Discord Inc., 444 De Haro Street #200, San Francisco, CA 94107. Korzystanie przez Użytkownika z serwera Discord odbywa się na zasadach określonych regulaminami dostawcy aplikacji, dostępnymi na stronach: https://discord.com/terms, https://discord.com/privacy
 6. Administrator jest uprawniony do monitorowania i moderowania materiałów oraz treści przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkowników w ramach serwera Discord społeczności Firestarters.

§ 5. MINT NFT FIRESTARTERS

 1. Prawo do Mintu NFT Firestarters przysługuje Pierwotnym Użytkownikom.
 2. Data startu Mintu NFT Firestarters zostanie ogłoszona przez Administratora za pośrednictwem serwera Discord społeczności Firestarters. Pierwotny Użytkownik może dokonać Mintu NFT Firestarters w terminie 14 (czternastu) dni od startu Mintu.
 3. W celu dokonania Mintu NFT Firestarters, Pierwotny Użytkownik musi posiadać Portfel zasilony ETH w liczbie wystarczającej do pokrycia ceny gazu niezbędnego do Mintu NFT Firestarters w sieci Ethereum. Opłata za gaz jest uiszczana w całości na rzecz sieci Ethereum według stawki aktualnej w dacie wykonywania Mintu. Administrator nie ma wpływu i nie odpowiada za wysokość należnej na rzecz sieci Ethereum opłaty za gaz, jak również nie pobiera od Pierwotnego Użytkownika żadnych opłat za Mint Fire.
 4. Warunkiem dołączenia Pierwotnego Użytkownika do społeczności Firestarters jest akceptacja Regulaminu oraz Mint 1 (jednego) NFT Firestarters, które zostaje zapisane w Portfelu Pierwotnego Użytkownika.
 5. Uzyskanie przez Pierwotnego Użytkownika członkostwa w społeczności Firestarters następuje z chwilą zapisania NFT Firestarters w Portfelu Pierwotnego Użytkownika.
 6. Jeżeli do godziny 23:59 ostatniego dnia terminu, określonego zgodnie z ust. 2 powyżej, NFT Firestarters nie zostanie zapisane w Portfelu Pierwotnego Użytkownika, przysługujące mu uprawnienie do Mintu NFT Firestarters wygasa.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 poniżej, dostęp do Materiałów, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. a Regulaminu jest nierozłącznie powiązany z zapisanym w Portfelu Użytkownika NFT Firestarters. Oznacza to, przeniesienie własności NFT Firestarters w wyniku Transakcji, będzie skutkowało przeniesieniem na nabywcę NFT Firestarters określonego w zdaniu poprzedzającym dostępu do Materiałów w Portalu Akademia.pl. 
 8. Klient Akademia.pl, który posiadał dostęp do Portalu Akademia.pl w ramach pakietu OnePass Masters (Lifetime) lub MiroBurn Pass (Black Friday) i dołączył do społeczności Firestarters, w przypadku sprzedaży NFT Firestarters, traci dostęp do wszystkich Materiałów o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. a Regulaminu. Klient o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zachowuje dostęp do pozostałych, nie wchodzących w skład pakietu Firestartes, Materiałów dostępnych w ramach wykupionego pakietu OnePass Masters (Lifetime) lub MiroBurn Pass (Black Friday).
 9. Poza przypadkiem określonym w ust. 8 powyżej, Klient Akademia.pl, który dołączył do społeczności Firesterters, w przypadku sprzedaży NFT Firestarters, nie traci dostępu do tych Materiałów w Portalu Akademia.pl, które zostały przez niego kupione przed datą uzyskania członkostwa w społeczności Firestarters.
 10. Brak zapisu Klienta Akademia.pl na listę Pierwotnych Użytkowników lub bezskuteczny upływ terminu na dokonanie przez Pierwotnego Użytkownika Mintu NFT Firestarters jest równoznaczny z rezygnacją przez tę osobę z odbioru NFT Firestarters. 
 11. Z chwilą, o której mowa w ust. 6 powyżej, Klient Akademia.pl, który nie zapisał sie na listę Pierwotnych Użytkowników lub Pierwotny Użytkownik, który nie dokonał Mintu NFT Firestarters, traci posiadany dostęp do serwera Discord społeczności Firestarters oraz może stać sie Użytkownikiem nabywając NFT Firestarters w wyniku Transakcji.
 12. Klient Akademia.pl, który nie dołączył do społeczności Firestarters jako Pierwotny Użytkownik, zachowuje posiadany dotychczas dostęp do Portalu Akademia.pl.

§ 6. WARUNKI SPRZEDAŻY NFT FIRESTARTERS

 1. Z zastrzeżeniem warunków określonych niniejszym paragrafem, Użytkownik może sprzedać NFT Firestarters w każdym czasie, dowolnie wybranej osobie i za dowolną cenę. Transakcja następuje z wykorzystaniem Smart Kontraktu w sieci Ethereum w zamian za świadczenie wzajemne wyrażone w ETH. 
 2. Użytkownik, który dokonał sprzedaży NFT Firestarters, traci członkostwo w społeczności Firestarters jak również związany z tym NFT dostęp do Portalu Akademia.pl, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu. Skutek określony w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą zapisania NFT Firestarters w Portfelu nabywcy.
 3. W celu dokonania Transakcji, Użytkownik może skorzystać z Powiązanej Platformy, jak również innych dostępnych platform umożliwiających sprzedaż NFT w sieci Ethereum.
 4. Transakcja realizowana jest w całości według zasad określonych w regulaminie wybranej przez Użytkownika platformy sprzedażowej. 
 5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 7 poniżej, Administrator nie jest stroną Transakcji, nie ma wpływu na jej dokonanie i treść oraz nie ponosi odpowiedzialności za jej skutki. 
 6. Administrator respektuje rezultat Transakcji w postaci przejścia własności NFT Firestarters na inną osobę. Administrator umożliwia każdorazowemu właścicielowi NFT Firestarters dołączenie do społeczności Firestarters na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. W oparciu o zawartą przez Administratora z Powiązaną Platformą umowę, od każdej Transakcji NFT Firestarters zrealizowanej za pośrednictwem Powiązanej Platformy, Administrator otrzyma prowizję w wysokości do 10% ceny Transakcji. Aktualna wysokość prowizji jest możliwa do sprawdzenia za pośrednictwem Powiązanej Platformy. Należna Administratorowi prowizja jest pobierana i przekazywana do Portfela Administratora automatycznie z chwilą realizacji Transakcji za pośrednictwem Powiązanej Platformy, pomniejszając w ten sposób liczbę ETH otrzymywanych przez sprzedającego tytułem ceny sprzedaży NFT Firestarters. 
 8. Przed dokonaniem Transakcji, Użytkownik zobowiązany jest poinformować nabywcę NFT Firestarters o treści Regulaminu oraz konieczności jego akceptacji w celu dołączenia do społeczności Firestarters.

§ 7. PRAWA AUTORSKIE. LICENCJA PLIKU CYFROWEGO

 1. Administratorowi przysługują majątkowe prawa autorskie, w tym prawa zależne, do wszystkich Plików Cyfrowych wchodzących w skład Kolekcji. Administrator jest wyłącznie uprawniony do udzielania wszelkich zgód, zezwoleń, upoważnień, w tym licencji na korzystanie z Plików Cyfrowych. 
 2. Nabycie NFT Firestarters przez Użytkownika, w wyniku Mintu lub Transakcji, nie przenosi na niego majątkowych praw autorskich, prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, ani nie upoważnia go wykonywania autorskich praw osobistych do  związanego z tym NFT Firestarters Pliku Cyfrowego. 
 3. Administrator udziela każdorazowemu właścicielowi NFT Firestarters niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie, licencji na korzystanie z powiązanego z tym NFT Firestarters Pliku Cyfrowego, z wyłączeniem wykorzystania komercyjnego (zarobkowego), na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pliku Cyfrowego - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Pliku Cyfrowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Plik Cyfrowy utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Z chwilą każdorazowego przeniesienia własności NFT Firestarters w wyniku Transakcji, udzielona licencja wygasa względem jego zbywcy i powstaje na rzecz nabywcy.

§ 8. REKLAMACJE

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Usług określonych w Regulaminie z umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Usług określonych w Regulaminie z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia usług określonych w Regulaminie, istniał w chwili ich dostarczenia.
 2. Domniemanie określone w ust.1 nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. środowisko cyfrowe użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Administrator poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy
  2. użytkownik, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy ze Administratorem, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności usług określonych w Regulaminie z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, nie wykonuje tego obowiązku.
 3. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Firestarters.pl, w tym nieprawidłowości techniczne dotyczące jego działania, mogą być zgłaszane listownie na adres: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki,  z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Firestarters.pl lub poprzez wysłanie e-maila na adres: mirek@transparentworld.pl. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Firestarters.pl, w tym nieprawidłowości techniczne dotyczące jego działania, mogą być zgłaszane listownie na adres: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki,  z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Firestarters.pl lub poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@transparentworld.pl. 
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres Użytkownika oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 
 5. Administrator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 31 i 24 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub w zwrotnej wiadomości e-mail.
 6. W zakresie reklamacji Użytkownik może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Usług określonych w Regulaminie z umową.
 7. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy w wypadku reklamacji, Administrator, może mu uniemożliwić dalsze korzystanie z Usług określonych w Regulaminie, w szczególności poprzez uniemożliwienie dostępu lub zablokowanie konta.
 8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie przez Użytkownika po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

§ 9. ODSTĄPIENIE

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.; dalej jako: „Ustawa o prawach konsumenta”), przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy, jako zawartej na odległość, zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie jest Konsumentem, poniższych postanowień nie stosuje się.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, określonego zgodnie z § 3 ust. 8 Regulaminu, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem ww. terminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć w dowolnej formie, pod warunkiem, że z oświadczenia wynika wola odstąpienia od Umowy, w tym na formularzu, którego wzór dostępny jest pod niniejszym Regulaminem, jak również na formularzu odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać przesłane na adres: Transparent World sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki lub poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@transparentworld.pl.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Administrator nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z usług określonych w Regulaminie, z wyjątkiem treści, które:
  • 1. są użyteczne wyłącznie w związku z usługami określonymi w Regulaminie;
  • 2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z usług określonych w Regulaminie;
  • 3. zostały połączone przez Administratora z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
  • 4. zostały wytworzone przez Użytkownika wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 1. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 6 pkt 1-3, Administrator na żądanie Konsumenta udostępni mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z usług określonych w Regulaminie. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Administratora nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z usług określonych w Regulaminie. Przepis ten nie ma wpływu na uprawnienia, o których mowa w ust. 6 powyżej.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości powyżej uregulowane prawo odstąpienia dotyczy jedynie Usług określonych w niniejszym Regulaminie.  Prawo odstąpienia dotyczące nabycia NFT Firestarters uregulowane jest w odrębnym regulaminie znajdującym się na stornie https://portal.akademia.pl/.
 4. Formularz odstąpienia od umowy

§ 9. ZMIANY REGULAMINU. DOSTĘPNOŚĆ PORTALU

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 23 stycznia 2023 roku.
 2. Administrator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem warunków, o których mowa poniżej.
 3. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć w szczególności rozszerzenia funkcjonalności firestarters.pl, dostępnych opcji dla Użytkowników lub zmiany adresu firestarters.pl. Administrator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym za pośrednictwem firestarters.pl, z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od ich ogłoszenia.
 4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z firestarters.pl lub uprawnień określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu, po wejściu w życie zmiany Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem przez tego Użytkownika zgody na zmienioną treść Regulaminu. 
 5. Administrator dąży do utrzymania dostępności firestarters.pl bez ograniczeń czasowych. Administrator zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszenia dostępności firestarters.pl z przyczyn technicznych, w szczególności w celu przeprowadzenia prac rozwojowych lub usunięcia błędów, jak również prawo definitywnego zakończenia działalności firestarters.pl, po uprzednim co najmniej 14-dniowym powiadomieniem Użytkowników, w przypadku zaistnienia obiektywnie uzasadnionych podstaw, w tym w szczególności wynikających ze zmian obowiązującego stanu prawnego, zmiany profilu działalności lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora. 
 6. W przypadku definitywnego zakończenia działalności firestarters.pl, Użytkownicy nie tracą przysługującego im dostępu do szkoleń opublikowanych na Platformie Akademia.pl.

§ 10. INFORMACJA O RYZYKU. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Zakres usług świadczonych przez Administratora jest ograniczony do umożliwienia Pierwotnym Użytkownikom Mintu NFT Firestarters, dostarczenia społeczności Firestarters zamkniętego, moderowanego wstecznie przez Administratora serwera Discord, respektowania faktu przejścia własności NFT Firestarters oraz weryfikacji uprawnień Użytkowników i udzielania im dostępu do usług objętych Regulaminem.
 2. Administrator uprawniony jest do aktualizacji, zmiany lub usuwania Materiałów oraz wszelkich innych elementów znajdujących się na firestarters.pl w każdym czasie, bez podania przyczyny. Aktualizacji, zmiana lub usuwanie Materiałów na Platformie Akademia.pl następuje na zasadach określonych w jej regulaminie: https://akademia.pl/regulamin/.
 3. Wszelkie Materiały publikowane przez Administratora na firestarters.pl lub na Platformie Akademia.pl mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowią one oferty, rekomendacji lub zaproszenia do inwestowania na rynkach alternatywnych. Administrator nie pośredniczy w Transakcjach NFT, ani nie świadczy usług doradczych.
 4. Członkostwo w społeczności Firestarters jest nieodpłatne i dobrowolne. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie usług objętych Regulaminem. Użytkownik jest jednak świadomy, że  w przypadku dokonania Transakcji NFT Firestarters, klucz publiczny Portfela Użytkownika zostaje nieodwracalnie i publicznie uwidoczniony w sieci Ethereum poprzez zapis w Blockchain.
 5. Warunki użytkowania Portfela określa wyłącznie jego dostawca. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Portfel Użytkownika i zgromadzone w nim wartości. 
 6. Poza określonymi Regulaminem, uprawnieniami związanymi z własnością NFT Firestarters, Administrator nie gwarantuje Użytkownikowi żadnych innych rezultatów. Użytkownik samodzielnie decyduje o sposobie wykorzystania NFT Firestarters, w tym o dokonywaniu Transakcji.
 7. Dokonując Transakcji NFT Firestarters Użytkownik działa wyłącznie na własną odpowiedzialność i jest świadomy ryzyka nieprzewidywalnej zmiany lub całkowitej utraty wartości NFT Firestarters. Użytkownik jest świadomy, że Transakcje w sieci Blockchain mają charakter nieodwracalny także w przypadku nieprawidłowego ich wykonania z winy Użytkownika lub z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Sieć Ethereum ani obsługujące ją portale sprzedażowe, w tym Portale Powiązane, nie znajdują się pod jakąkolwiek kontrolą lub wpływem Administratora i nie gwarantuje on ich poprawnego działania.
 9. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie ewentualne należności publicznoprawne związane z Transakcją, mogące wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dokonując Transakcji Użytkownik jest zobowiązany zbadać czy planowana Transakcja nie jest kwalifikowana jako czynność bankowa, nadzorowana lub w inny sposób prawnie reglamentowana. 
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aktualnie brak jest regulacji prawnych, które dotyczyłyby technologii Blockchain lub tokenów (w tym NFT) oraz, że ewentualne nowe regulacje prawne lub wytyczne mogą istotnie wpłynąć na możliwość i zakres korzystania z firestarters.pl oraz NFT Firestarters.
 11. Użytkownik jest świadomy, że istnienie społeczności Firestarters oraz gotowość jej członków do dokonywania Transakcji mogą mieć wpływ na wartość NFT Firestarters. Administrator nie gwarantuje ciągłego istnienia społeczności Firestarters i nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie lub całkowitą utratę wartości NFT Firestarters w przypadkach zakończenia działalności firestarters.pl lub istnienia społeczności Firestarters. 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na zasadach opisanych w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej pod adresem: http://firestarters.pl/polityka-prywatnosci. 
 2. W celu uzyskania informacji na temat użytkowania firestarters.pl  lub świadczonych w oparciu o Regulamin usług, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@transparentworld.pl. Odpowiedzi będą udzielane w terminie 7 dni roboczych.
 3. Znaki towarowe figurujące w ramach firestarters.pl należą do odpowiednich uprawnionych, są powoływane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą być przedmiotem eksploatacji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionych.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.